Công đoàn cơ sở


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Nhà giáo LÊ VĂN HẢO

Chủ tịch CĐCS

Nhà giáo NGUYỄN NGỌC TRÚC

Phó Chủ tịch CĐCS

Nhà giáo

VÕ THỊ THANH THỦY

Ủy viên

Nhân viên

ĐẶNG HOÀI HẢI

Ủy viên

Nhà giáo

NGUYỄN THỊ HỒNG NAM

Ủy viên