Ban giám hiệu


Nhà giáo NGUYỄN QUỐC HÙNG
Hiệu trưởng

Điện thoại: 02563.655699 ; 0972155908

Nhà giáo PHAN VĂN THẠNH

Phó Hiệu trưởng